Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ

Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện - Chapter 50

[Cập nhật lúc: 22:11 16/11/2023]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 1
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 2
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 3
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 4
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 5
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 6
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 7
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 8
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 9
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 10
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 11
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 12
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 13
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 14
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 15
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 16
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 17
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 18
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 19
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 20
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 21
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 22
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 23
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 24
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 25
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 26
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 27
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 28
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 29
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 30
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 31
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 32
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 33
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 34
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 35
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 36
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 37
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 38
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 39
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 40
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 41
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 42
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 43
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 44
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 45
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 46
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 47
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 48
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 49
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 50
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 51
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 52
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 53
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 54
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 55
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 56
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 57
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 58
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 59
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 60
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 61
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 62
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 63
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 64
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 65
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 66
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 67
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 68
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 69
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 70
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 71
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 72
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 73
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 74
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 75
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 76
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 77
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 78
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 79
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 80
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 81
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 82
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 83
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 84
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 85
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 86
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 87
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 88
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 89
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 90
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 91
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 92
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 93
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 94
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 95
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 96
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 97
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 98
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 99
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 100
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 101
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 102
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 103
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 104
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 105
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 106
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 107
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 108
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 109
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 110
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 111
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 112
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 113
Tử Linh Sư Thiên Tài Của Học Viện chap 50 - Trang 114
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
ẩn môn -lữ bố
ẩn môn -lữ bố Cấp 5
tơ này bắn dính quá:)
saichinhtavibamnhanh
saichinhtavibamnhanh Cấp 4
Pokemon phiên bản logic (có thể bị thương, chảy máu) àemo
Chuyên gia fantasy
Chuyên gia fantasy Cấp 5
Cho ai k.gắn não vì sao ăn cây lao mana kia mà k chết thì trong lõi main có thánh lực.nên ăn.sát thương chỉ dừng lại ở cơ thể vật lí, lõi thì thánh lực bên trong nó nuốt rồi
Dũng Tu Tiên
Dũng Tu Tiên Cấp 4
:v nhìn ngon tht
AhMen
AhMen Cấp 4
2 con orc đang đi bộ bth kiểu
Bạch Tiểu Thuần
Bạch Tiểu Thuần Cấp 5
Đời cha bỏ lại đời con húp hết :))
Bùi Nhật Minh
Bùi Nhật Minh Cấp 4
Có nhấ thiết phải vẽ bà nhện đẹp thế ko nhìn ko cưỡng đc
Mọt Tu Tiên
Mọt Tu Tiên Cấp 5
Ko húp đc thg cha, nhanh trí nhảy qua húp thg con:)
CU TO
CU TO Cấp 4
cho hỏi sau này main có chịch ai k ae
Quỷ vương cuối cùng
Quỷ vương cuối cùng Cấp 5
CU TOChỉ thế là nhanh
Hùynh minh hiếu
Hùynh minh hiếu Cấp 4
CU TOKo chắc mà bên novel nó có tag harem căng vlemo
Thembulul
Thembulul Cấp 4
Quỷ vương cuối cùngNahh mannn
Nhìn avatar của bác làm t nhớ lại những ký ức khủng khiếp 
Bộ novel đầu tiên t đọc mà đọc trúng bộ đó 
Đau đớn vl :((
Quỷ vương cuối cùng
Quỷ vương cuối cùng Cấp 5
Thembululthấy bth mà, drama cỡ này đối với tôi cũng chỉ là muỗi thôi, đọc hết LN tuy hơi khó chịu nhưng vẫn nuốt trôi emo
Qazmldjsbx
Qazmldjsbx Cấp 5
Quỷ vương cuối cùngCho tui xin link LN vs b
Quỷ vương cuối cùng
Quỷ vương cuối cùng Cấp 5
Qazmldjsbxcó ông VN share bản máy dịch gần full, còn trc kia tôi đọc Eng 1 phần, phần cuối đọc Raw Hàn
CEO động MU
CEO động MU Cấp 5
ThembululMới nhiêu đây mà chịu ko noiur thì đừng mong xem anime clannad hay shuffles!(2 bộ này hơi cũ nhưng drama căng vcl)
Thembulul
Thembulul Cấp 5
CEO động MUThì như t đã nói 
Do là bộ novel đầu tiên t tiếp xúc nên tất nhiên cảm súc nó phải khác r
Hủ thâm niên
Hủ thâm niên Cấp 4
Toàn mấy ông mê 3 đầu nhỉ emo
Mắc cười bủm bủm
Mắc cười bủm bủm Cấp 3
Simp nhưng mà nó xinh mà vẽ đẹp quá đấy chứ mlem mlem
Duck
Duck Cấp 5
Mắc cười bủm bủmĐang NNN hãy tha cho con cặc của t
Deo Biet Dat Ten Gi
Deo Biet Dat Ten Gi Cấp 5
Lại simp remo
Đại Pika Long
Đại Pika Long Cấp 5
Chết chết emo
Trần Vũ Hung
Trần Vũ Hung Cấp 5
Bỏ con linh mục đi
Black Cat
Black Cat Cấp 5
Okay đến lúc rồi.
Gần như 30% loài có nhện cái mang tập tính ăn bạn tình sau khi thụ thaiemo
Giang simp
Giang simp Cấp 4
Black Cat30% thôi =))) mà số main thì đỏ nên ko có đậ
Ta là Tác giả
Ta là Tác giả Cấp 5
Black CatĐậu má tự nhiên nói thế thì lũ simp lỏ chạy hết đấy, sao mà t cho thuê đất bán hòm đcemo
Vô
Cấp 4
Ta là Tác giảOh oh anh dio 
Bánh donut của anh đâu=)))
HI LÃ
HI LÃ Cấp 4
Ta là Tác giảemo
Black Cat
Black Cat Cấp 5
Giang simpBọn này là nhệ góa phụ đó ông :))
Black Cat
Black Cat Cấp 5
Ta là Tác giảCao thâm quá không quen :))
Ta là Tác giả
Ta là Tác giả Cấp 5
Black CatQuá khen quá khenemo